PC 330 | Privé-Ziekenhuizen Maribel | Kamer 1

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar de Kamer

Brochure Kamer 1

 • Brochure - Kamer 1 (in opmaak)

Aanvraagformulier nieuwe Maribel fase

Wanneer zich een nieuwe Maribel fase aandient, stuurt de Kamer een aanvraagformulier naar de instellingen.

Aanvraagformulier functiewijziging

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de toegekende functie dient u voorafgaandelijk schriftelijk een wijziging aan te vragen aan de Kamer via het functiewijzigingsdocument en de voorziene overlegprocedure te volgen.

U kan de wijziging pas doorvoeren nadat u een goedkeuring van de Kamer heeft ontvangen.

Arbeidsovereenkomst van de Maribel werknemer

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke Maribel werknemer dient u op te sturen naar de Kamer. Dit kan zijn: een contract van bepaalde duur, onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst of een bijlage aan de overeenkomst ingeval van een verhoging van de arbeidstijd.

Model B-formulier (inlichtingenfiche)

De inlichtingenfiche (Model B-formulier) dient samen met de arbeidsovereenkomst van elke nieuwe Maribel werknemer opgestuurd te worden naar de Kamer. Dit document bevat algemene inlichtingen over de werknemer (naam, type arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, barema, …).

Bij een vervangingsovereenkomst dient u de naam van de vervangen werknemer expliciet te vermelden.

Deze inlichtingenfiche hoeft u slechts eenmaal per Marbel werknemer te versturen.

Ingeval van ontslag, schorsing, tijdelijke of definitieve vervanging, wijziging van de arbeidstijd, dient u de Kamer hiervan via mail op de hoogte te stellen voor het einde van elk trimester. De nieuwe arbeidsovereenkomsten en model B-formulieren, de bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten, de verlengingen van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, voegt u hieraan toe.

Vormingsattest van de functie ‘logistiek assistent’ (schijf 1)

De instelling beschikt over een periode van 6 maanden (vanaf de datum van aanwerving) om het vormingsattest van logistiek assistent aan de Kamer te bezorgen. Het vormingsattest is een verplichting om toe te kunnen treden tot schijf 1.

Trimestriële prestatiestaten

Elk trimester bezorgt de instelling het document ‘trimestriële prestatiestaat’ aan de Kamer. Deze moet ingevuld zijn voor elke Maribel werknemer.

Dit document dient opgemaakt te zijn zoals het model van de Kamer. Het document moet via mail verstuurd worden naar de Kamer en bij voorkeur in een Excel-versie.

Voor meer informatie omtrent het invullen van de trimestriële prestatiestaat kan u de handleiding consulteren.

Overzicht data indienen trimestriële prestatiestaten

1e trimester 15 juni
2e trimester 15 september
3e trimester 15 december
4e trimester eind februari (daarop volgend jaar)

NIEUW! Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA-aangifte vanaf het 4e trimester 2018

Tot op heden werkten de fondsen met aangiftes onder verschillende vormen: trimestriële of semestriële prestatiestaten, Excelbestanden, …

Vanaf het vierde kwartaal 2018 zullen een aantal bijkomende gegevens moeten worden aangegeven in de DmfA. Op basis van deze aangiften zullen de verschillende socialemaribelfondsen de subsidie in de toekomst uitbetalen.

De fondsen zullen zich echter gedurende een bepaalde periode baseren op zowel de prestatiestaten als de DmfA-aangifte. Dit om een correcte berekening van de subsidie te blijven garanderen.

Trimestriële controlelijst

De trimestriële controlelijst bevat gegevens uit de trimestriële prestatiestaat. De instelling kan met behulp van deze lijst de juistheid van de gegevens controleren en deze eventueel aanpassen.

Onderaan deze tabel deelt de Kamer per schijf de volgende gegevens mee: 

 • Het totaal van de bezoldigde uren op basis van de gedeclareerde uren in de bijhorende trimestriële prestatiestaat (en niet de som van de van de tewerkstellingstijden vermeld op dit document).
 • Het totaal van de toegekende uren, het totaal aantal toegekende VTE’s omgezet in uren. 
 • Het invullingspercentage berekend op basis van de twee bovenstaande gegevens.

De Kamer controleert of het invullingspercentage van de Maribel tewerkstelling minstens 100% bedraagt gedurende het hele jaar. Als dit niet het geval is, dan kan een motivatie gevraagd worden aan uw instelling.

De Kamer stuurt dit document ook ter informatie naar de secretaris van het overlegorgaan van de instelling.

Verandering van statuut van de werkgever

Elke wijziging met betrekking tot het statuut van de werkgever moet onmiddellijk via mail worden doorgegeven aan de Kamer.

Voorbeelden:

 • Overdracht naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector
  • Indien de instelling overgaat naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector is de Kamer niet langer bevoegd. Het is belangrijk dat de instelling tijdig de Kamer op de hoogte brengt zodat de Kamer de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan de juiste Kamer/Fonds worden doorgestort om zo de financiering van de toegekende Maribel tewerkstellingen verder te garanderen.
 • Herstructurering
 • Fusie
 • Overname
 • Faillissement

Jaarlijkse financiële afrekening

De jaarlijkse financiële afrekening wordt eind maart, begin april van het daaropvolgende jaar verstuurd naar de instelling.

Deze jaarlijkse financiële afrekening dient ter informatie voorgelegd te worden aan het overlegorgaan van de instelling (indien aanwezig in de instelling). Van zodra de financiële afrekening voor akkoord ondertekend is, kunnen geen correcties meer gevraagd worden, tenzij een afwijkingsaanvraag wordt ingediend.

Een positief saldo wordt uitbetaald aan de instelling, een negatief saldo moet teruggestort worden aan de Kamer.

Meldingsplicht (artikel 13)

Artikel 13 van de basisreglementering Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18 juli 2002) verplicht de Kamer jaarlijks een aantal gegevens te bezorgen aan de overheid betreffende de werknemers die gedurende het voorgaande jaar gefinancierd werden via de Maribel.

In de maand april-mei van ieder jaar (na de jaarlijkse afrekening) ontvangt de werkgever een lijst van alle werknemers die gedurende het voorgaande kalenderjaar in dienst waren in het kader van de Maribel.

De gegevens moeten nagekeken/gecorrigeerd worden door de werkgever. De uiterste indieningsdatum aan de Kamer wordt in een begeleidend schrijven vermeld.

De Kamer heeft de gegevens waarover ze beschikt reeds vooraf ingevuld. Mogen wij u vragen alle gegevens aandachtig te controleren (RSZ-nummer, schrijfwijze van de naam, rijksregisternummer,….) en indien nodig aan te vullen of te verbeteren?  Wij vestigen er uw aandacht op dat met de voornaam van de werknemer de officiële voornaam wordt bedoeld zoals opgenomen in het rijksregister.

Deze gegevens dienen door de Kamer aan het Ministerie van Werk bezorgd te worden en zullen dan gecontroleerd worden via de RSZ en de Kruispuntbank.

Jaarrapport

Elke werkgever die Maribel subsidie geniet, is verplicht jaarlijks een verslag aan de Kamer te bezorgen. Dit modeldocument wordt u door de Kamer toegestuurd.

Dit jaarrapport moet u ter goedkeuring voorleggen aan het overlegorgaan (ondernemingsraad, comité voor bescherming en preventie op het werk of de vakbondsafvaardiging) in uw instelling. Het bewijs van overleg stuurt u samen met het jaarrapport naar de Kamer.

Als uw organisatie niet beschikt over een overlegorgaan moet u het jaarrapport via mail versturen naar de Kamer en tegelijkertijd naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden, die lid zijn van het Paritair Comité 330.

Naast het algemene jaarrapport dient de instelling ook een verslag op te maken voor de ‘logistieke assistenten’. Elke instelling is vrij om zijn eigen verslag op te stellen, maar het dient een kwalitatieve analyse te bevatten van de tewerkstelling van de ‘logistieke assistenten’ binnen de instelling. Dit verslag mag samen met het jaarrapport verstuurd worden naar de Kamer.

Op basis van de jaarrapporten maakt de Kamer jaarlijks een rapport op dat de informatie samenvat die de instellingen via de jaarrapporten hebben doorgegeven. Dit rapport wordt besproken en goedgekeurd door de leden van het Beheerscomité van de Kamer.

Afwijkingsaanvraag en controle van het arbeidsvolume

Bij de toetreding tot het Maribel systeem engageert de instelling zich tot een verhoging van haar arbeidsvolume.

Indien de instelling zich genoodzaakt ziet om haar arbeidsvolume te verminderen, kan zij een aanvraag indienen om toch te kunnen blijven genieten van een financiële tussenkomst van de Kamer. De instelling kan zich baseren op onderstaande fiche om een afwijkingsaanvraag in te dienen bij de Kamer.

Het Beheerscomité zal de ingediende motivatie bespreken en al dan niet aanvaarden. In geval de verantwoording niet wordt aanvaard kan de Kamer overgaan tot de terugvordering van de ten onrechte ontvangen subsidies.

De Kamer voert ook jaarlijks een controle uit op het arbeidsvolume. Deze controle wordt beschreven in onderstaande fiche.

Jaarplanning Kamer 1

Nieuws in deze sector

Het Federaal Sociaal Akkoord 2017

01 mei 2018

Wat is –binnen de private sector- het Federaal Sociaal Akkoord 2017?

Dit akkoord bevat o.a. de implementatie van de IFIC-functieclassificatie en hieraan gelinkt het nieuwe loonmodel. Deze instap zal in verschillende stappen verlopen al naargelang er budgetten worden vrijgemaakt. Concreet betekent dit dat in een eerste stap 18,25% van het verschil tussen de vertrekbarema’s en de doelbarema’s wordt gedekt. De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende deze eerste fase van het loonmodel ging in voege op 1 januari 2018.

Elke werknemer, in dienst op 30/4/2018, is vrij om te kiezen of hij wel of niet meegaat in dit nieuwe loonmodel.  Werknemers in dienst vanaf 1/5/2018 worden sowieso betaald volgens de nieuwe IFIC barema’s fase 1.

Lees meerLees minder

01 mei 2018
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!